Ροή Δ: Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
7ο Εξάμηνο

Περιγραφή μαθήματος: 3.5.3396.7

0.    Επανάληψη βασικών στοιχείων Ψηφιακών Επικοινωνιών - Ειδικά θέματα και παραδείγματα σύγχρονων συστημάτων ψηφιακής επικοινωνίας [Διαμορφώσεις DMT και OFDM. Συστήματα μετάδοσης DSL και Ψηφιακής Τηλεόρασης DVB-T]
1.    Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Σώματα
2.    Γραμμικοί Τμηματικοί Κώδικες (Linear block codes)  [Γεννήτρια μήτρα, Συστηματικοί κώδικες, Μήτρα ελέγχου ισοτιμίας (Parity check matrix), Σύνδρομο, αναγνώριση λαθών και αποκωδικοποίηση, Αποκωδικοποίηση – διόρθωση λαθών, Ελάχιστη απόσταση γραμμικών κωδίκων, Δυνατότητα ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών, Πρότυπη μήτρα,  Κώδικες Hamming]
3.    Κυκλικοί κώδικες  [Ορισμός και αλγεβρική δομή των κυκλικών κωδίκων , Κυκλικοί κώδικες σε συστηματική μορφή, Υλοποίηση κυκλικών κωδίκων, Αποκωδικοποίηση κυκλικών κωδίκων, Κώδικες BCH]
4.   Κωδικοποίηση Reed-Solomon [Παράμετροι κωδίκων Reed-Solomon,  Προσδιορισμός γενετηρίου πολυωνύμου και κωδικοποίηση  R-S σε συστηματική μορφή, Αποκωδικοποίηση Reed-Solomon,  Αποκωδικοποίηση R-S με τον αλγόριθμο υπολογισμού ΜΚΔ του Ευκλείδη, Παραδείγματα]
5.   Αναπαράσταση συνελικτικού αποκωδικοποιητή [Αναπαράσταση καταστάσεων και το διάγραμμα καταστάσεων, Το διάγραμμα δένδρου, Το διάγραμμα Trellis]
6.  Το πρόβλημα της συνελικτικής αποκωδικοποίησης [Αποκωδικοποίηση μέγιστης πιθανοφάνειας, Ο Αλγόριθμος συνελικτικής αποκωδικοποίησης Viterbi, Παραδείγματα]

7.   Τεχνικές Διεύρυνσης Φάσματος (Spread Spectrum Techniques]